Frederik Christian Rømer (1832-1924)

Rin8371aFødt: 18. juni 1832 Edelsæde, Kølstrup sogn, Fyn
Døbt: 9. august 1832 Kølstrup kirke, Kølstrup sogn, Fyn
Død : 16. november 1921 Nyelandsvej 54, 2. sal, Frederiksberg
Begravet: 20. november 1921 Hvidovre Kirkegård

Generalleutnant og senere guide og kobberstikker i Generalstaben

Fader: Millitærmand Heinrich Friederich Christian Von Rømer
Moder: Inger Marie Hoffensetz

Ægtefælle: Frederikke Johanne Odefey
Viet: 11. juni 1851 Tönning, Slesvig
Født: 10. februar 1832 Tönning, Slesvig
Død: 24. august 1909 Valby
Begravet: 29. august 1909 Hvidovre kirkegård

Fader: Heldt Odefey, Moder: Fraucke Andrees

Børn: Emil Frederik Christian Født: 6. juli 1852, Garnisons sogn, Kbh
Emilie Frederikke Mathilde Født: 1854, Kiel, Holstein
Wilhelm Frederik Christian Født: 4. april 1855, Kiel, Holstein
Valentin Julius Nicolai Theodor Født: 1858, Kiel, Holstein
Rosa Olivia Clara Født: 12. maj 1859, Tönning, Holstein Død: 16. januar 1940
Emil Arnold * Født: 17. december 1861, Vor Frelser sogn, Kbh Død: 14. april 1866
Victor Emanuel * Født: 26. maj 1864 i Garnisons sogn, Kbh Død: 23. september 1865
Frederik Carl Christian * Født: 9. august 1866, Garnisions Sogn, Kbh Død: 17. august 1866
Frederikke Augusta Født: 12. januar 1868, Garnisons sogn, Kbh
Olivia Cecilia Født: 1. september 1870 Garnisons sogn, Kbh

* De tre drengebørn Emil Arnold, Victor Emanuel og Frederik Carl Christian døde som små af henholdsvis:Pyæmi, Skarlagensfeber samt Mundklemme. (Mundklemme var og er en sygdom, der gør det vanskeligt at åbne munden og derfor indtage føde, den følger med visse sygdomme, især ved sygdommen stivkrampe (Tetanus).

Noter for Frederik Christian Rømer:
Faddernes navn, stand og opholdsted ifølge kirkebogen i Kølstrup var Madam Rhoede, Jomfru Hansen, Hr.
Matheu modehandler, Hr. Rhod Brændevinsbrænder af Odense, og barnets forældre F. Rømer K.J, Oberstleutnant
og kammerjunker i Edelsæde udi Kølstrup. Han blev døbt den 9. august 1832 Frederik Christian Rømer, søn af V. Rømer Kammerjunker, Oberstlautnant i Edelsæde samt Inger Marie Hoffensitz (jomfru) hos kammerjunker og oberstleutnant V. Rømer i Edelsæde. I hans vaccinationsbevis, udstedt og vaccineret af distrikslæge
Harder i Kerteminde den 4. september 1832 og den samme dag protcolleret af sognepræst O. L. Friss i Kølstrup, bliver udtrykkeligt bevidnet: at han er 1/2 aar gammel og søn af Herr Oberstleutnant Von Römer, bosiddende i Kølstrup.

Ifølge folketællingen 1834 var Frederik Rømer 2 år gammel, boede han i Sankt Hans Landsogn i Odense i flækken Blæsenborg i Snapind. I hustanden var også Hr. Rømer, 74, Enkemand, Oberst, kammerjunker og pensionist, hans fader, samt Inger Marie Hoffensiter 27 år gammel men ugift og Hr. Rømers husholderske. Drengen Johan Nielsen Schmidt 2 år gammel, Rasmine Hoffensiter’s søn. Rasmine var 25 år gammel og Inger Maries søster, Rasmine var tjenestepige.

Ifølge folketællingen 1845 befinder han sig Overgaden matrikel nr. 57, her hedder han Fritz Christian Rømer og er 12 år gammel og er discipel, han bor hos sin morbror i Aarhus, guldsmeden Johan Hoffensetz, der er 46 år gammel og gift.

Frederik Christian Rømer bliver konfirmeret den 4. oktober 1846 i Vor Frue Kirke i Odense, hans kundskaber er gode og opførslen er god.

I Folketællingen for Blegdamsvej 8, 1. sal året 1870 står der at Frederik Christian Rømer nu er 37 år gammel og gift. Han er født i Odense, husfader og kobberstikker ved generalstaben. Hans kone er Frederikke Johanne Rømer, 36 år gammel født i Tönning i Slesvig. Sønnen Vilhelm Frederik Christian Rømer, 14 år gammel født i Kiel i Holstein. Sønnen Valentin Julius Nicolai Theodor Rømer, 12 år gammel født i Kiel i Holstein. Datteren Emilie Frederikke Mathilde Rømer, 16 år gammel født i Kiel i Holstein. Datteren Rosa Olivia Clara Rømer, 10 år gammel født i Tönning i Slesvig og datteren Frederikke Rømer, 2 år gammel født i København.
Desuden indfandt der sig et ugift tjenestetyende Laura Lind, født i Horsens, 30 år gammel.

På Københavns Rådhus findes Politiets Registerblade og i et blad er fundet for tællingen id. 1-11-1912.

Familien boede også på følgende adresser:
1870 Blegdamsvej 8, Kbh.
1880 Blegdamsvej 8, Kbh.
1884 Wiedeweltsgade nr. 13, Kbh.
1885 Wiedeweltsgade nr. 14, Kbh.
1886 Kirkevej nr. 8 i Valby.
1889 Kirkevej nr. 4 i Valby.
1902 Kirkevej i Valby.
???? Et smut i Svendborg
1912 Jernbane Allé nr. 50 3. sal
1921 døde Frederik på Nyelandsvej 52 i København (om han boede hos datteren og svigersønnen vides endnu ikke).

Frederik Christian Rømer var kobberstikker, han lavede landkort for generalstaben til han blev 89 år gammel.
I 1906 modtager han for bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen
meddelelse om at der i henhold til lov nr. 272 af 19de december 1906 er tillagt fhv. Kobberstikker Frederik
Christian Rømer en livsvarig årlig hædersgave for deltagelse i kampene for fædrelandet i årene 1848-50,
(treårskrigen i Slesvig).
Ethundrede kroner, der forfalder til udbetaling første gang for 1906 og derefter hver den 28de december en
gang årligt. Desuden er han optaget i invalidebestyrelsens bøger og kan ved udleverede blanket eller kvittering,
der er behørtigt underskrevet af en præst eller en anden behørig kongelig embedsmand og dersom er i live i det
pågældende år og dato få beløbet udbetalt.

Frederik Christian Rømer deltog også i krigen 1864 og blev derefter tildelt krigspension samt udnævnt til
Dannebrogsmand. Efter at hans fader var blevet adlet via et adelspatent, kaldte familien sig for Von Rømer.
Familiens våbenskjold kan ses på Frederiksborg slot ved Dronninge trappen og har nr. 794.

Krigsraad Rømers selvbiografi i anledning af hans udnævnelse til Ridder af
Dannebrogsordenen den 7de april 1911.

Min højtelskede Fader Kammerjunker, Oberstleutnant von Rømer, døde den 17 Maj 1835
paa Gaarden Snapind tæt ved Odense, jeg var 3 Aar, blev anbragt hos min Moders Broder
i Odense, Her Von Hoffensiestz.
Frekventerede Odense Realskole, hvor Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederik, som
Guvernør paa Fyn ofte kom og overhørte os, jeg kan mindes, at Hans Kongelig Højhed
kom medens min Fader stadig levede i vort Hjem.
Da jeg havde staaet Konfirmation i Frue Kirke og følte Lyst til Militærstanden,
rejste min elskede Moder med mig til København, hvor jeg ansats ved 8de
Livinfanteribattellion den 6 November 1846 under Hr. Oberst Schleppegrell,
(senere General F.H. von Schleppegrell) der fremstillede mig for Hans Majestæt
Kong Kristian den Ottende. Hans Duscklautighed Prins Wilhelm var netop hos Hans Kongl
Majestæt i det Øjeblik. Efter min Moders Meddelelse til mig var det hendes Ønske at
faa mig anbragt paa Landkadet Akademiet, det skete ikke, Hans Majestæt Kongen døde
20 Januar 1848.

Krigen brød ud jeg fulgte med som Spillemand, deltog i Slaget ved Kolding
den 23 April 1849 (efter i 1848 at have været til Tjeneste ved Rekrutskolen i Nyborg) i Fægtninger ved Gudsø
den 7 Maj 1849 i Forsvaret af Fredericia inden Belejringen i 1849. (Da Slaget var ved Fredericia, laa jeg syg
paa Fyn) og i Slaget ved Isted den 25 Juli 1850.
Aar 1851, Kommanderedes jeg til Tjeneste (midlertidig) ved 6 Reservebattalion i Tönning, under Hr. Oberstleutnant
Wørishøffer, der var det at jeg af Hans Majestæt Kong Frederik den 7de, erholdt Tilladelse til at indgaa Ægteskab
med Frederikke Johanne O.de.Föy. Aaret 1852 kom jeg tilbage til 8de Livs – Infanteri Bataillon, hvor jeg som Furér
forblev til 31te Marti 1860. 1st April samme Aar ansattes jeg ved Generalstaben, Topografiske Afdeliing som Guide,
lærte samtidig Kobberstikning. Under den sidste Krig 1864 blev jeg ansat som Regnskabsfører ved Cavalleriskolen
dels i København, dels i Jægersborg under Hr Major Gyldenstjerne Sehested, førte samtidig Regnskabet paa den
Kongelige Manege; under Hr Ritmester Castenskjold. Efter at Freden var sluttet blev jeg ifølge Generalstabens
Indstilling til Krigsministeriet, og dettes Approbation ansat som kobberstikker ved generalstaben.
I Oktober 1876 hædrede Hans Majestæt Kong Kristian den 9de mig med erindringsmedaljen, for Deltagelse i krigen
1848-1850.

Den 1st Januar 1910, modtog jeg min Afsked, den 13 Januar
1911 udnævnte Hans Kongelig Majestæt Kong Frederik den
8de mig allernaadigt til Krigsraad, den 7 April samme aar
overrakte Hans Majestæt mig allernaadigste Ridderordenen
i Residentspalæet paa Amalienborg.

Underskrevet Allernaadigste F.C. Rømer, Krigsraad og R. af Dbg.

Brevet er sendt til Ordenshistoriegrafen – Amalienborg.

Dødsanmeldelse for Frederik Christian von Rømer:

Dødsanmeldelse for Frederik Christian von Rømer: Frederik Christian von Rømer blev fundet af Snedkeren Kirtzner
Svigersønnen bogholder V.S.A. Nörring, Griffenfeldtsgade. I Dødsanmeldelsen står der at han var enkemand og
pensioneret kobberstikker ved Generalstaben, Frederik Christian v. Rømer, Nyelandsvej 54, 2 sal. og var 89 aar
gammel. “Afdøde var enkemand siden 1909, efter Frederikke Johanne født O’de’Foy og efterlader 4 med hende
nulevende fælles børn. Alle kom: 1) Emilie Jensen født Rømer, gift med Formand Jensen, boende i Holsteinsgade 60.
2) Vilhelm v. Rømer, Detailhandler, boende Holger Danskevej nr. 3. 3) Rosa Jørgensen født Rømer, gift med Forvalter
J., Toldgade (Toldbodgade?) 11. 4) Frederikke Nörring født. von Rømer gift med anmeldte. Desuden mødte datteren,
efter moderen Olivia Frejlev, født Rømer, gift med ? ? ?, 3 børn. Bem: Ejede intet.

Den 4. marts 2004 tog jeg til Hvidovre kirkegård for at få opklaret mysteriet om hvorfor Frederik Christian
v. Rømer var blevet begravet her. Dette skyldes at i 1921 hørte dele af området på Frederiksberg og Valby til
Hvidovre pastorat og således også til denne kirke. Var der optaget i de andre kirker inde på selve Fredeiksberg,
blev Hvidovre kirke brugt. Derfor er Frederik Christian således blevet begravet her.
Desværre eksisterer gravstedet ikke mere, men et skøde på gravstedet kan fremvises. Om det er en efterkommer til
Frederik Christian, der også er begravet i det idag værende gravsted vides endnu ikke.

——————————————————————————————–

Det danske 4. Dragon Regiment angriber landsbyen ved Ovre Stolk.

Under angrebet blev chefen for den 2. Division, Schleppegrell, dræbt.

——————————————————————————————–
Er du efterkommer til en af ovennævnte Frederik Christian Rømers børn, vil jeg meget gerne høre fra dig på:
janhb@mail.danbbs.dk